Höjden i Skärholmen

Flerbostadshus på höjden i Norra Skärholmen. Bostadsområdet Höjden syns tydligt från motorvägen och dåtidens stadsplanerare tänkte sig husen som välkomnande port till Stockholm.

Området bedöms i kulturhistorisk klassificering ha mycket stora stadsbildsmässiga värden. Även den debatt som följde invigningen av Skärholmen tas med i bedömningen: ”Området har sedan uppförandet tidvis varit föremål för livlig debatt och har fått stå som symbol för miljonprogrammets bostadsbyggande i Stockholm – detta ger bebyggelsen samhällshistoriska värden.”

Under Läs mer och ladda ner finns även länkad planritning 1-4 trappor.

Höjden i Skärholmen

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

A40430:13

År:

1964

Namn på arkitekter eller beställare:

Ernst Grönwall

Adress:

Ekholmsvägen, Harholmen 8 (f.d Harholmen 1)

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco