Affär i Bergstrahlska huset

Blivande fasad åt Stora Nygatan 2.

I texten till bygglovansökan:

Undertecknad som af L. J. Warodell, egare av Bergstrahlska huset, hyrer nuvarande Garnboden i hörnet av Stora Nygatan och Gråmunkegränf utbeder sig, sedan bemälte Herr L I Warodell förklarat sig icke hafva något deremot att Handels och ByggnadsCollegiou tillåter mig att i stället för ingången åt Nygatan som nu är försedd med  glasdörrar, utan att ändra dörrkarmar eller mur ditsätta en fönsterbåge med rutor, emedan behofvig endast är en ingång till Boden och den är åt Stora Gråmunkegränd.
Undertecknad Stockholm Oktober 1861, August Bergman.

I november remitterades ärendet till Stockholms Handels och Byggnadskollegium och i december tillstyrktes ansökan, men blev det någonsin av med byggandet?

 

Affär i Bergstrahlska huset

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco