Barnrikehus i Årsta

Stockholmshems barnrikehus i kvarteret Bolmen var de första husen som byggdes i det moderna Årsta. De ritades av Nils G:son Friberg och Ernst Hawerman 1942. Barnrikehus uppfördes efter Bostadssociala utredningens förslag mellan åren 1936-1947 i form av smalhus med minst två rum och kök. Och visst ger ritningens gavelfasad för barnrikehuset i Årsta känsla för hur smala smalhusen är!

Tio år tidigare, 1932, hade Fastighetsnämnden anordnat den s.k. Årstatävlingen med syfte att få fram förslag på ”enkla, verkligt billiga och goda bostäder, avsedda för familjer i små villkor.” Förslagen omsattes inte i 1930-talets Årsta, men tävlingen kom ändå att etablera smalhuset som hustyp. Genom länkarna till höger kan du öppna två tävlingsritningar (ett perspektiv och en stadsplan) av Nils G:son Friberg som vann tävlingen. Där finns också tävlingsprogrammet. Som kuriosa kan nämnas att namnet Epa ingick i två av tävlingsförslagen: ”epatjack” (ej angiven upphovsman, ej belönat) och ”Epa” (Erik Lallerstedt och David Helldén, 3:e pris).

Vill du se fler exempel från Årsta? Här kan du gå vidare till EPA-husen, daghemmet Sköntorpsgården, flerbostadshus på Erkenskrokenbiograf/Folkets hus och huslänga i Årsta centrum.

Barnrikehus i Årsta

Läs mer och ladda ner:

Uppgifter ur arkivet:

Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontor, NS 37:

År:

Namn på arkitekter eller beställare:

Adress:

Stockholms byggnadsritningar är producerat av Stockholms stadsarkiv. Byggnadsritningarna är ett världsminne.

Unesco